Round 1
Round 2
Round 3
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Karthick
-
M:2
Vijay Merasal
Vinod D
M:3
Karthick
-
M:4
-
Raju
M:5
Jecop
-
M:6
Sunil
-
M:7
Dilep Kumar
-
M:8
-
Ramesh Bangalore
M:9
Vignesh
-
M:10
Magi
Arnav V
M:11
Narenra
Gaja
M:12
-
Purushotham
M:13
Muniraju
Francis Arun
M:14
Vinod
-
M:15
Murugan
Ramesh Teams
M:16
-
Venkat Rai
M:17
Vasanth
-
M:18
Vibav bta
Puneet
M:19
Suresh m
-
M:20
-
Rajesh Sol
M:21
Sathish
-
M:22
-
Srinivas
M:23
Lakshman
-
M:24
-
Andrew
M:25
Suresh Reddy
-
M:26
Shiv
Vemal Raj
M:27
Vijay
-
M:28
-
Shankar BTA
M:29
Pritish
-
M:30
Phashanth
Prabhakar
M:31
Cheyavan
-
M:32
-
Raju M
M:33
Karthick
Vinod D
M:34
Karthick
Raju
M:35
Jecop
Sunil
M:36
Ramesh Bangalore
Dilep Kumar
M:37
Vignesh
Magi
M:38
Gaja
Purushotham
M:39
Vinod
Muniraju
M:40
Venkat Rai
Ramesh Teams
M:41
Puneet
Vasanth
M:42
Rajesh Sol
Suresh m
M:43
Sathish
Srinivas
M:44
Lakshman
Andrew
M:45
Suresh Reddy
Shiv
M:46
Vijay
Shankar BTA
M:47
Pritish
Phashanth
M:48
Raju M
Cheyavan
M:49
Karthick
Raju
M:50
Ramesh Bangalore
Jecop
M:51
Vignesh
Purushotham
M:52
Vinod
Venkat Rai
M:53
Suresh m
Vasanth
M:54
Srinivas
Andrew
M:55
Shankar BTA
Suresh Reddy
M:56
Raju M
Pritish
M:57
Ramesh Bangalore
Karthick
M:58
Vignesh
Venkat Rai
M:59
Andrew
Vasanth
M:60
Raju M
Suresh Reddy
M:61
Ramesh Bangalore
Venkat Rai
M:62
Vasanth
Raju M
M:63
-
-