Semi Final
Final
M:1
Satvik P/Sahit
Hemanth Prabhakar Badminton Academy
Yogasaye RP / Shashank
Blue star Badminton Academy
M:2
-
Tanmay /Karthik
Siva
M:3
Tanmay /Karthik
Satvik P/Sahit