Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
K Chakra Pani
-
M:2
Adith k Paramesh
KBA
-
M:3
Dinesh
Mohit M
M:4
Samith
Baddyzone
Siddhanth
KBA
M:5
Sumukh Kashyap
Ayman William
M:6
Lakshmi Kanth
Aaryan A G
M:7
Bhuvan Suryavamshi
Allwin
Hrithvik
YPBA
M:8
Shreyas B R
Harsha
M:9
Adith k Paramesh
K Chakra Pani
M:10
Mohit M
Samith
M:11
Ayman William
Lakshmi Kanth
M:12
Harsha
Hrithvik
M:13
K Chakra Pani
Mohit M
M:14
Hrithvik
Lakshmi Kanth
M:15
K Chakra Pani
Hrithvik