Round 1
Semi Final
Final
M:1
Prerana Aiyappa
-
M:2
Aaniyah Suresh
Vianca V
M:3
Janyashree S
HSBC
-
M:4
Anuhya r
Battledore arena
-
M:5
Vianca V
Prerana Aiyappa
M:6
Janyashree S
Anuhya r
M:7
Janyashree S
Prerana Aiyappa