Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Rohith P hegde
THARANG VENKER
M:2
ABHINAV P J
HAVISH
M:3
Milind Reddy
SOUVIK DUTTA
M:4
ARAV KHICHA
Jai Karthik Varma
M:5
Dhruva Manoj navada
-
M:6
PRAJWAL KAR
-
M:7
ADITHYA
ROHAN KRISHNA
M:8
Hardhik Mohanty
Prajwal
M:9
THARANG VENKER
HAVISH
M:10
ARAV KHICHA
SOUVIK DUTTA
M:11
PRAJWAL KAR
Dhruva Manoj navada
M:12
Hardhik Mohanty
ADITHYA
M:13
HAVISH
SOUVIK DUTTA
M:14
Dhruva Manoj navada
Hardhik Mohanty
M:15
Dhruva Manoj navada
SOUVIK DUTTA