Round 1
Semi Final
Final
M:1
Santosh/Divya
PREETHAM/SHREYA
M:2
Adarsh/Nikitha
Idris/Varsha
M:3
chirag/ahkila
Pavin/Sansitha
M:4
Ganesh Aradhya/Lekhana
SWAMY/PARTNER
M:5
Adarsh/Nikitha
PREETHAM/SHREYA
M:6
SWAMY/PARTNER
chirag/ahkila
M:7
Adarsh/Nikitha
SWAMY/PARTNER