Round 1
Round 2
Round 3
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Swami
-
M:2
Hitesh Pur
Mohamed Ghouse yasir
M:3
Gaurav
Naveen R
M:4
Sadayath
Nanda Singh
M:5
Towfiq Ali
-
M:6
Parth Sarthi Prasad
Ananda N
M:7
Sushanth paytm
Abhi
M:8
Vinoth
Shaliesh
M:9
-
Gowtham R
M:10
Derick
Shanth
M:11
Gaurav Mudgil
Vasuki Dileep
M:12
Naveen Kumar
-
M:13
-
Rajesh
M:14
Harsha
Sunil Panwar
M:15
-
-
M:16
Abhishek backend
-
M:17
Mithul
Kavin
M:18
Shashank Shetty
AbhisheK
M:19
Gowtham
-
M:20
Raja
Abhishek Sr
M:21
Albert
-
M:22
Harish
-
M:23
Lalit Khattar
Sumukh
M:24
Anish
-
M:25
Sanket
-
M:26
Manikandan
Srikar
M:27
Javed Akhtar
Yogesh
M:28
-
Uday
M:29
Balaganapathy
-
M:30
Deeksith
Suhas
M:31
-
Rohit Singh
M:32
-
-
M:33
Mohamed Ghouse yasir
Swami
M:34
Naveen R
Sadayath
M:35
Towfiq Ali
Ananda N
M:36
Sushanth paytm
Shaliesh
M:37
Shanth
Gowtham R
M:38
Vasuki Dileep
Naveen Kumar
M:39
Harsha
Rajesh
M:40
Abhishek backend
BYE
M:41
Kavin
Shashank Shetty
M:42
Raja
Gowtham
M:43
Albert
Harish
M:44
Sumukh
Anish
M:45
Srikar
Sanket
M:46
Yogesh
Uday
M:47
Deeksith
Balaganapathy
M:48
Rohit Singh
BYE
M:49
Swami
Sadayath
M:50
Sushanth paytm
Towfiq Ali
M:51
Naveen Kumar
Shanth
M:52
Rajesh
Abhishek backend
M:53
Shashank Shetty
Gowtham
M:54
Anish
Harish
M:55
Sanket
Uday
M:56
Rohit Singh
Balaganapathy
M:57
Sadayath
Towfiq Ali
M:58
Abhishek backend
Shanth
M:59
Gowtham
Harish
M:60
Balaganapathy
Sanket
M:61
Abhishek backend
Sadayath
M:62
Sanket
Harish
M:63
Sadayath
Harish