Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Koushik Marella
-
M:2
Vishal H S
Sanjeev Sivakumar
M:3
Adhish A
Somayya M P
M:4
Sattvik.venkatesh
-
M:5
Nirukt Sharma
Chethan
M:6
Aarav Gupta
Dimple Sai
M:7
Aabhav sarangi
-
M:8
Darsheel
-
M:9
Sanjeev Sivakumar
Koushik Marella
M:10
Sattvik.venkatesh
Adhish A
M:11
Dimple Sai
Nirukt Sharma
M:12
Aabhav sarangi
Darsheel
M:13
Koushik Marella
Sattvik.venkatesh
M:14
Nirukt Sharma
Darsheel
M:15
Koushik Marella
Nirukt Sharma