Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Sanjana Nayak
-
M:2
RuthieM P
Sanjeevani
M:3
Aaniyah S
-
M:4
Tanushri J K
-
M:5
Gauri Satish
-
M:6
Shivani S
Samyuktha
M:7
Srija Ghosh
Anavi Gupta
M:8
Shreya
Deleena B
M:9
Sanjana Nayak
RuthieM P
M:10
Tanushri J K
Aaniyah S
M:11
Samyuktha
Gauri Satish
M:12
Deleena B
Srija Ghosh
M:13
RuthieM P
Aaniyah S
M:14
Srija Ghosh
Samyuktha
M:15
RuthieM P
Samyuktha