Round 1
Semi Final
Final
M:1
Deborah Rachel John
YBA
-
M:2
Deekshisri B
Shambhavi
M:3
Tannishtha Medhi
Hema Thapasvi
M:4
D.P. Supreetha
Vanshika Prakash
M:5
Shambhavi
Deborah Rachel John
M:6
Hema Thapasvi
D.P. Supreetha
M:7
Deborah Rachel John
D.P. Supreetha