Group A
Teams
P
W
L
T
Q
Pradyumna PS
3
3
0
0
-
Tanujeshwara Reddy Gotluru
3
2
1
0
-
Venkat Vishal
3
0
3
0
-
Kishan
0
0
0
0
-
Pradyumna Praveen
3
1
2
0
-
Matches
M:1
Tanujeshwara Reddy Gotluru
Pradyumna PS
M:2
Venkat Vishal
Pradyumna PS
M:3
Pradyumna PS
Naveen Badminton Academy
Kishan
YBA
M:4
Pradyumna Praveen
Pradyumna PS
M:5
Tanujeshwara Reddy Gotluru
Venkat Vishal
M:6
Tanujeshwara Reddy Gotluru
Naveen academy
Kishan
YBA
M:7
Tanujeshwara Reddy Gotluru
Pradyumna Praveen
M:8
Venkat Vishal
Nova sports
Kishan
YBA
M:9
Pradyumna Praveen
Venkat Vishal
M:10
Kishan
YBA
Pradyumna Praveen
S&S