Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Aditya
Praveen
M:2
Abhishek Kashyap
Tejas
M:3
Joji Paul
Likith H V
M:4
Satish
Bindhu Sagar S
M:5
Sai Kumar
Ayyappa
M:6
Harsh
Darshan
M:7
Rathan
Vinod
M:8
Kiran
Nishant Dwivedi
M:9
Sai
Sandipan
M:10
Vishal PV
Vishwesh Kadam
M:11
Sanath
K santhosh Kumar
M:12
Saumitra Jana
Siddanth
M:13
Jagadesh
Kamal
M:14
Suhas
Arun Jacob
M:15
Allwin Prabhu
Sabari Saravanan
M:16
Akash
Anil
M:17
Tejas
Praveen
M:18
Likith H V
Bindhu Sagar S
M:19
Sai Kumar
Harsh
M:20
Rathan
Kiran
M:21
Vishal PV
Sai
M:22
Siddanth
Sanath
M:23
Kamal
Suhas
M:24
Sabari Saravanan
Anil
M:25
Praveen
Likith H V
M:26
Kiran
Sai Kumar
M:27
Siddanth
Sai
M:28
Suhas
Anil
M:29
Praveen
Kiran
M:30
Suhas
Sai
M:31
Sai
Kiran