Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Praveen/Sai
-
M:2
Kiran Kashyap/Kaustub
Abhishek Gupta/Akshay Paranjape
M:3
Arun Suresh/Shekhar
-
M:4
Likith H V/Abhay Bhat
-
M:5
Kiran/Sai Kumar
-
M:6
Harsh/Sandipan
Satish/PAUL
M:7
JP/Sharan
BISWASH JYOTI PRADHAN/Srikant
M:8
Anil/Siddanth
-
M:9
Vedant/Aadharsh
-
M:10
Vanith/Vasanth
-
M:11
Mahesh/Sunil
Abhishek/Kamal
M:12
Vicky/Faran
Tejas/Vishal CV
M:13
Ayyappa/Jagadesh
-
M:14
Salman/Bhargav
Praveen/Prajwal
M:15
Asif/Ajay
-
M:16
Mark/Churchil
-
M:17
Kiran Kashyap/Kaustub
Praveen/Sai
M:18
Likith H V/Abhay Bhat
Arun Suresh/Shekhar
M:19
Harsh/Sandipan
Kiran/Sai Kumar
M:20
BISWASH JYOTI PRADHAN/Srikant
Anil/Siddanth
M:21
Vedant/Aadharsh
Vanith/Vasanth
M:22
Mahesh/Sunil
Tejas/Vishal CV
M:23
Ayyappa/Jagadesh
Praveen/Prajwal
M:24
Asif/Ajay
Mark/Churchil
M:25
Likith H V/Abhay Bhat
Praveen/Sai
M:26
Anil/Siddanth
Kiran/Sai Kumar
M:27
Mahesh/Sunil
Vedant/Aadharsh
M:28
Asif/Ajay
Praveen/Prajwal
M:29
Praveen/Sai
Kiran/Sai Kumar
M:30
Asif/Ajay
Mahesh/Sunil
M:31
Praveen/Sai
Asif/Ajay