Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Saket
Bye
M:2
Abhishek s
Anurag
M:3
Sandipan
Monish
M:4
Muthu
Kiran
M:5
Anrag Kumar
Dikshith
M:6
Shyan Ahmad
Mahesh
M:7
Dharshan
Sachin C
M:8
Bye
Jaicob
M:9
Saket
Abhishek s
M:10
Sandipan
Muthu
M:11
Anrag Kumar
Shyan Ahmad
M:12
Jaicob
Sachin C
M:13
Muthu
Saket
M:14
Jaicob
Anrag Kumar
M:15
Saket
Anrag Kumar