Group A
Teams
P
W
L
T
Q
Shashi/Kader
4
0
4
0
N
Oblesh/Asish
4
2
2
0
N
Ranjeet Kumar Patro/Charan
4
3
1
0
N
Rakesh /Veeresh
4
2
2
0
N
Avinash/Kamar
4
3
1
0
Y
Matches
M:1
Shashi/Kader
Oblesh/Asish
M:2
Ranjeet Kumar Patro/Charan
Shashi/Kader
M:3
Shashi/Kader
Rakesh /Veeresh
M:4
Avinash/Kamar
Shashi/Kader
M:5
Ranjeet Kumar Patro/Charan
Oblesh/Asish
M:6
Oblesh/Asish
Rakesh /Veeresh
M:7
Avinash/Kamar
Oblesh/Asish
M:8
Rakesh /Veeresh
Ranjeet Kumar Patro/Charan
M:9
Ranjeet Kumar Patro/Charan
Avinash/Kamar
M:10
Rakesh /Veeresh
Avinash/Kamar