Group A
Teams
P
W
L
T
Q
Asif/Partner
3
3
0
0
Y
Ayyapa/Avinash
3
2
1
0
Y
Dhinakaran/Akash.T
3
1
2
0
N
Amar/Ismail
3
0
3
0
N
Matches
M:1
Ayyapa/Avinash
Asif/Partner
M:2
Asif/Partner
Dhinakaran/Akash.T
M:3
Amar/Ismail
Asif/Partner
M:4
Dhinakaran/Akash.T
Ayyapa/Avinash
M:5
Amar/Ismail
Ayyapa/Avinash
M:6
Dhinakaran/Akash.T
Amar/Ismail
Group B
Teams
P
W
L
T
Q
Praveen/Dheeraj
3
1
2
0
N
Dhanu/Dhanush
3
3
0
0
Y
Sivapriyan/Ranjith
3
2
1
0
Y
Vikash/Subham
3
0
3
0
N
Matches
M:7
Praveen/Dheeraj
Dhanu/Dhanush
M:8
Praveen/Dheeraj
Sivapriyan/Ranjith
M:9
Vikash/Subham
Praveen/Dheeraj
M:10
Dhanu/Dhanush
Sivapriyan/Ranjith
M:11
Vikash/Subham
Dhanu/Dhanush
M:12
Sivapriyan/Ranjith
Vikash/Subham
Group C
Teams
P
W
L
T
Q
Sriram/jafranc
3
0
3
0
N
Manash Gogoi/Ayush
3
1
2
0
N
Rakesh /Rahul
3
2
1
0
Y
Aravid/Partner
3
3
0
0
Y
Matches
M:13
Sriram/jafranc
Manash Gogoi/Ayush
M:14
Sriram/jafranc
Rakesh /Rahul
M:15
Sriram/jafranc
Aravid/Partner
M:16
Manash Gogoi/Ayush
Rakesh /Rahul
M:17
Manash Gogoi/Ayush
Aravid/Partner
M:18
Rakesh /Rahul
Aravid/Partner
Group D
Teams
P
W
L
T
Q
Likith/Varun
3
3
0
0
Y
Taj/Vinoth
3
2
1
0
Y
Balasubramanian/Jayadeep
3
0
3
0
N
Shazer/Anil
3
1
2
0
N
Matches
M:19
Likith/Varun
Taj/Vinoth
M:20
Balasubramanian/Jayadeep
Likith/Varun
M:21
Likith/Varun
Shazer/Anil
M:22
Balasubramanian/Jayadeep
Taj/Vinoth
M:23
Shazer/Anil
Taj/Vinoth
M:24
Balasubramanian/Jayadeep
Shazer/Anil