Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Dr. Veeresh
-
M:2
Arvind Kumar
-
M:3
Banuprakash MS
-
M:4
Srinath Subash
-
M:5
Manjunath M
-
M:6
Anand Archak
-
M:7
Guruprasad
Chetan P
M:8
Prakas
-
M:9
Babu
-
M:10
Harsha Gowda
-
M:11
Gurmeet
-
M:12
Subodh bist
Vipin
M:13
Umesh
Siva V
M:14
Rakesh Sahoo
Ram kumar
M:15
Phanish Kumar S K
Naveen Raja
M:16
Krishnananda
-
M:17
Dr. Veeresh
Arvind Kumar
M:18
Banuprakash MS
Srinath Subash
M:19
Manjunath M
Anand Archak
M:20
Prakas
Guruprasad
M:21
Babu
Harsha Gowda
M:22
Gurmeet
Vipin
M:23
Umesh
Rakesh Sahoo
M:24
Krishnananda
Naveen Raja
M:25
Dr. Veeresh
Srinath Subash
M:26
Anand Archak
Guruprasad
M:27
Vipin
Babu
M:28
Umesh
Krishnananda
M:29
Srinath Subash
Guruprasad
M:30
Vipin
Krishnananda
M:31
Guruprasad
Krishnananda