Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Shubham Arora/Partner
Sanket/Partner
M:2
Sahil singh /Piyush kumar
Pranav Kamath/Partner
M:3
Manjunatha N/Pavan D S
Yugesh Mandavilli/Partner
M:4
Jai/Partner
Karthik/Partner
M:5
Dharshan/Mohnish
shubham sharma/himanshu mittal
M:6
KANAKESH M K/Neeraj
Nikhil /Vivek
M:7
Deepak singh/Abhishek kapila
AnuragRP/Partner
M:8
Asif /Sadhyath
Vasanth/Partner
M:9
adarsh gowda /abhishek gowda
-
M:10
Niranjan/Partner
Narasimha/Partner
M:11
Saqlen/Suman
-
M:12
Dhayanand Baskar/Partner
Mohit K/Partner
M:13
Aditya Raj /Kiran Jayamurthy
-
M:14
Ganga/Mosin
Darshan/Mithun
M:15
Arvind Kumar/Partner
vijay anand raju/chandramani
M:16
Anurag/Vijay
-
M:17
Sahil singh /Piyush kumar
Sanket/Partner
M:18
Manjunatha N/Pavan D S
Karthik/Partner
M:19
Nikhil /Vivek
shubham sharma/himanshu mittal
M:20
Deepak singh/Abhishek kapila
Asif /Sadhyath
M:21
adarsh gowda /abhishek gowda
Narasimha/Partner
M:22
Saqlen/Suman
Mohit K/Partner
M:23
Aditya Raj /Kiran Jayamurthy
Darshan/Mithun
M:24
Arvind Kumar/Partner
Anurag/Vijay
M:25
Karthik/Partner
Sanket/Partner
M:26
shubham sharma/himanshu mittal
Asif /Sadhyath
M:27
Saqlen/Suman
adarsh gowda /abhishek gowda
M:28
Anurag/Vijay
Aditya Raj /Kiran Jayamurthy
M:29
Asif /Sadhyath
Karthik/Partner
M:30
Aditya Raj /Kiran Jayamurthy
adarsh gowda /abhishek gowda
M:31
Asif /Sadhyath
adarsh gowda /abhishek gowda