Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Maya Linesha
-
M:2
Raji B
Muskan
M:3
Akshaya(S)
Ayushi
M:4
Aditi Deepak
-
M:5
Aarshia verma
-
M:6
Rishita singh
-
M:7
Shreya N R
-
M:8
Kerthana
Prerna
M:9
Diya(S)
-
M:10
Mayuka
Saha S halgeri
M:11
ayesha Zakhiya
-
M:12
Avani Killedar
-
M:13
Anna Varghese
-
M:14
Thanmayee
-
M:15
Supraja.S
-
M:16
Sahana(S)
-
M:17
Maya Linesha
Muskan
M:18
Ayushi
Aditi Deepak
M:19
Aarshia verma
Rishita singh
M:20
Shreya N R
Prerna
M:21
Diya(S)
Saha S halgeri
M:22
ayesha Zakhiya
Avani Killedar
M:23
Anna Varghese
Thanmayee
M:24
Sahana(S)
Supraja.S
M:25
Muskan
Ayushi
M:26
Aarshia verma
Prerna
M:27
Diya(S)
Avani Killedar
M:28
Anna Varghese
Supraja.S
M:29
Muskan
Prerna
M:30
Diya(S)
Supraja.S
M:31
Muskan
Supraja.S