Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
M Abraham kC
Udit
M:2
Prajwal R
Tarun
M:3
Punith Kumar
Shrivara s
M:4
Saurab
Dhanu
M:5
Chetan
Mukund
M:6
Ajay Bharadwaj
Srinidhi
M:7
Rakesh
Hrishikesh
M:8
Towfiq Ali
-
M:9
Vasuki Dileep
-
M:10
Chidananda
Vishal
M:11
Dharshan
Anwar
M:12
-
Srikanth
M:13
Akshay sreejith
Dhiraj
M:14
Manoj
Isaque
M:15
Bose
Siddharth
M:16
Vivek
Mohamed
M:17
Prajwal R
M Abraham kC
M:18
Dhanu
Shrivara s
M:19
Chetan
Ajay Bharadwaj
M:20
Towfiq Ali
Rakesh
M:21
Vishal
Vasuki Dileep
M:22
Anwar
Srikanth
M:23
Dhiraj
Manoj
M:24
Siddharth
Vivek
M:25
Prajwal R
Shrivara s
M:26
Ajay Bharadwaj
Towfiq Ali
M:27
Anwar
Vishal
M:28
Siddharth
Manoj
M:29
Shrivara s
Towfiq Ali
M:30
Vishal
Siddharth
M:31
Vishal
Towfiq Ali