Round 1
Semi Final
Final
M:1
Ashish raju
Nil
-
M:2
N.J Manas raju
Harshil Aiyappa
M:3
SHRISH HOSMANE
Krishiv
M:4
Tilak.B.Shetty
Pranav Krishna Sharma
M:5
N.J Manas raju
Ashish raju
M:6
Tilak.B.Shetty
SHRISH HOSMANE
M:7
Tilak.B.Shetty
Ashish raju