Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Janardhan/Arvind
-
M:2
Ashish Raju /Mukesh
Nagarjun/Santosh
M:3
Theoder/Faizil
-
M:4
-
Nikhil/Mahesh
M:5
Anurag Singh/Jaydeep Kumar
-
M:6
Dharshan/Bhupesh
Ritesh/Venkatesh
M:7
Mahesh/Towfiq
-
M:8
Darshan/Riyaz
-
M:9
-
-
M:10
-
-
M:11
-
-
M:12
-
-
M:13
-
-
M:14
-
-
M:15
-
-