Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Darshan/Riyaz
-
M:2
Anurag Singh/Jaydeep Kumar
Karthik/Bobby
M:3
Naveen/Bhupesh
-
M:4
-
Nikhil/Raghu
M:5
Giri/Mahesh
-
M:6
Arun/Nitin
-
M:7
Abhi/Jagadish
-
M:8
Mahesh /Towfiq
-
M:9
-
-
M:10
-
-
M:11
-
-
M:12
-
-
M:13
-
-
M:14
-
-
M:15
-
-