Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Govardhan Shenoy
-
M:2
Jalleda sai Teja
-
M:3
Ambrish
Aditya Sunil Joshi
M:4
Raghavendra K T
Tara Prasad
M:5
Santhosh
-
M:6
Sajeev Kumar
taj
M:7
Prajwal V
-
M:8
Sanketh DK
Suman Gowda
M:9
Deepanjan Saha
-
M:10
Shivatosh
-
M:11
Sunil S Yadav
-
M:12
Amith
Turlapaty Kaushik
M:13
Leelaram
manoj
M:14
Suman
Kamal
M:15
-
Jaikar
M:16
Sukesh Shenoy
-
M:17
-
-
M:18
-
-
M:19
-
-
M:20
-
-
M:21
-
-
M:22
-
-
M:23
-
-
M:24
-
-
M:25
-
-
M:26
-
-
M:27
-
-
M:28
-
-
M:29
-
-
M:30
-
-
M:31
-
-