Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Rashmi Ganiger/Dipanjan
-
M:2
Shivatosh/Susin
rashmi/taj
M:3
-
Shilpa/Vivek
M:4
Tushar/Mythri
-
M:5
Akash/Nagamani
Jagdish/Hanin
M:6
Vrushali/Sini
Mythri Hegde/Jayadeep
M:7
Gokul/Rachana
shilpa/anshu
M:8
Towfiq Ali/Rashmi Bhuyan
-
M:9
-
-
M:10
-
-
M:11
-
-
M:12
-
-
M:13
-
-
M:14
-
-
M:15
-
-