Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Sarabjit/Chaitnaya
Raghav/Kushal
M:2
JAI UTKARSH/VINISH
Saneesh Shaji/Manish Singh
M:3
VARUN SINGHA/SUBASH SREE
Jai Santhosh/Praveen Khaitan
M:4
-
MUSTAQ/MIDHUN HARIDAS
M:5
ADITYA SHARMA/YASHASH
-
M:6
TANMAY ANIL GAWAS/SAHIL PHOGAT
-
M:7
SADAYATH/AFRID
-
M:8
Venkatesh/Sarvesh
-
M:9
Sriharimukesh /Sandeep
-
M:10
HARSHIT CHAUDHARY/HARSH BIRADAR
-
M:11
DHIRAJ SINGH/ABHISHEK KUMAR GUPTA
-
M:12
TOWFIQ ALI/MAHESH
-
M:13
JOE/VIVEK ARVIND
-
M:14
RAHUL PASWAN/DHEERAJ
-
M:15
SAMIK PRADHAN/ROHIT LAKHANPAL
-
M:16
Vivek Singh/Sujnan S
-
M:17
Saneesh Shaji/Manish Singh
Sarabjit/Chaitnaya
M:18
MUSTAQ/MIDHUN HARIDAS
VARUN SINGHA/SUBASH SREE
M:19
ADITYA SHARMA/YASHASH
TANMAY ANIL GAWAS/SAHIL PHOGAT
M:20
Venkatesh/Sarvesh
SADAYATH/AFRID
M:21
Sriharimukesh /Sandeep
HARSHIT CHAUDHARY/HARSH BIRADAR
M:22
TOWFIQ ALI/MAHESH
DHIRAJ SINGH/ABHISHEK KUMAR GUPTA
M:23
RAHUL PASWAN/DHEERAJ
JOE/VIVEK ARVIND
M:24
Vivek Singh/Sujnan S
SAMIK PRADHAN/ROHIT LAKHANPAL
M:25
Sarabjit/Chaitnaya
VARUN SINGHA/SUBASH SREE
M:26
SADAYATH/AFRID
ADITYA SHARMA/YASHASH
M:27
TOWFIQ ALI/MAHESH
HARSHIT CHAUDHARY/HARSH BIRADAR
M:28
SAMIK PRADHAN/ROHIT LAKHANPAL
JOE/VIVEK ARVIND
M:29
Sarabjit/Chaitnaya
SADAYATH/AFRID
M:30
TOWFIQ ALI/MAHESH
SAMIK PRADHAN/ROHIT LAKHANPAL
M:31
TOWFIQ ALI/MAHESH
SADAYATH/AFRID