Semi Final
Final
M:1
Arivazhagan & Dhyan
Iniyavan S S
M:2
Pranav Varshan
Chandramohan K
M:3
Iniyavan S S
Pranav Varshan