Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
N Hayagreeva
Dhyan S
M:2
Naksh Shetty
Vihaan Wadhwa
M:3
-
Kaushik H S
JPBA
M:4
Pranav Varshan
RSBA
-
M:5
Sharavan Shailesh
SBA ovalnet arena
-
M:6
Dhyan
Nivid Agrawal
M:7
Tharun.C
Tanish S
M:8
Sai Lingesh S I
RSBA
-
M:9
Naksh Shetty
Dhyan S
M:10
Pranav Varshan
Kaushik H S
M:11
Sharavan Shailesh
Nivid Agrawal
M:12
Tharun.C
Sai Lingesh S I
M:13
Pranav Varshan
Dhyan S
M:14
Sai Lingesh S I
Sharavan Shailesh
M:15
Sai Lingesh S I
Pranav Varshan