Round 1
Semi Final
Final
M:1
Vaishnavi Narayanan
Jahnavi K K
M:2
Yashika Shiva Prakash
-
M:3
-
Hoovana BH
M:4
Criselle Dsouza
FLYBOUNCE
-
M:5
Yashika Shiva Prakash
Vaishnavi Narayanan
M:6
Hoovana BH
Criselle Dsouza
M:7
Yashika Shiva Prakash
Criselle Dsouza