Round 1
Round 2
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
25th Mar 08:30
Abdul Raasidh
-
M:2
25th Mar 08:30
Aaron
Pranev Vijay
M:3
25th Mar 08:30
G.Kathir
Mustaq
M:4
25th Mar 08:25
JP vetrivel
-
M:5
25th Mar 08:30
G.S.Vishwa Prajan
-
M:6
25th Mar 08:30
Keerthivasan
Dakshin Siva M.V
M:7
25th Mar 08:30
Thanav kora
-
M:8
25th Mar 08:30
Vivien Harold
-
M:9
25th Mar 08:30
Sarvesh
Thriviksh
M:10
25th Mar 08:30
Daman Sarjun
k.Haswath
M:11
25th Mar 08:30
Havish
Teya kiran
M:12
25th Mar 08:35
Sanjay
-
M:13
25th Mar 08:30
Sachin
-
M:14
25th Mar 08:30
Ved Aryan
Rathulan Bose
M:15
25th Mar 08:30
Gautham M N
Sai sahishsnu
St.Francis School
M:16
25th Mar 08:30
-
Nikhil
M:17
-
-
M:18
-
-
M:19
-
-
M:20
-
-
M:21
-
-
M:22
-
-
M:23
-
-
M:24
-
-
M:25
-
-
M:26
-
-
M:27
-
-
M:28
-
-
M:29
-
-
M:30
-
-
M:31
-
-