Group A
Teams
P
W
L
T
Q
Rahul/Kokila
4
3
1
0
Y
Vidya/Arasan
4
4
0
0
Y
Satish/Sivaranjani
4
1
3
0
N
Sridhar/Shruthi
4
2
2
0
N
Abi/logeshwari
4
0
4
0
N
Matches
M:1
Rahul/Kokila
Vidya/Arasan
M:2
Rahul/Kokila
Satish/Sivaranjani
M:3
Rahul/Kokila
Sridhar/Shruthi
M:4
Rahul/Kokila
Abi/logeshwari
M:5
Vidya/Arasan
Satish/Sivaranjani
M:6
Vidya/Arasan
Sridhar/Shruthi
M:7
Vidya/Arasan
Abi/logeshwari
M:8
Satish/Sivaranjani
Sridhar/Shruthi
M:9
Satish/Sivaranjani
Abi/logeshwari
M:10
Sridhar/Shruthi
Abi/logeshwari
Group B
Teams
P
W
L
T
Q
Chidhu/Trisha
4
3
1
0
Y
Kaushik V Subramanian/Kripa
4
0
4
0
N
Nisha/Biju
4
1
3
0
N
Karthik Nagu/Padma
4
2
2
0
N
Vijay/Varsha
4
4
0
0
Y
Matches
M:11
Chidhu/Trisha
Kaushik V Subramanian/Kripa
M:12
Chidhu/Trisha
Nisha/Biju
M:13
Chidhu/Trisha
Karthik Nagu/Padma
M:14
Chidhu/Trisha
Vijay/Varsha
M:15
Kaushik V Subramanian/Kripa
Nisha/Biju
M:16
Kaushik V Subramanian/Kripa
Karthik Nagu/Padma
M:17
Kaushik V Subramanian/Kripa
Vijay/Varsha
M:18
Nisha/Biju
Karthik Nagu/Padma
M:19
Nisha/Biju
Vijay/Varsha
M:20
Karthik Nagu/Padma
Vijay/Varsha
Group C
Teams
P
W
L
T
Q
Pooja/Suresh
4
3
1
0
Y
Arun/Sakthi
4
0
4
0
N
Venkat/Aishwarya
4
4
0
0
Y
Gokul/Mega
4
1
3
0
N
Velu/Nivetha
4
2
2
0
N
Matches
M:21
Pooja/Suresh
Arun/Sakthi
M:22
Pooja/Suresh
Venkat/Aishwarya
M:23
Pooja/Suresh
Gokul/Mega
M:24
Pooja/Suresh
Velu/Nivetha
M:25
Venkat/Aishwarya
Arun/Sakthi
M:26
Gokul/Mega
Arun/Sakthi
M:27
Velu/Nivetha
Arun/Sakthi
M:28
Gokul/Mega
Venkat/Aishwarya
M:29
Venkat/Aishwarya
Velu/Nivetha
M:30
Velu/Nivetha
Gokul/Mega
Group D
Teams
P
W
L
T
Q
Mubarak/Janani
4
4
0
0
Y
Palani/Partner
4
2
2
0
N
Ajith/Viji
4
0
4
0
N
Rajan/Aboorva
4
2
2
0
N
Legin/Indhu
4
2
2
0
Y
Matches
M:31
Mubarak/Janani
Palani/Partner
M:32
Mubarak/Janani
Ajith/Viji
M:33
Mubarak/Janani
Rajan/Aboorva
M:34
Legin/Indhu
Mubarak/Janani
M:35
Palani/Partner
Ajith/Viji
M:36
Rajan/Aboorva
Palani/Partner
M:37
Palani/Partner
Legin/Indhu
M:38
Ajith/Viji
Rajan/Aboorva
M:39
Ajith/Viji
Legin/Indhu
M:40
Legin/Indhu
Rajan/Aboorva