Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
MD Laksha
Sky Arc
-
M:2
V.K SHRINIDHI
ARDRA S Krishna
M:3
Anushka Mani
R.PAVISHA
M:4
-
Trephaena Gandhi SF
DOLPHIN SPORTS ZONE AVADI
M:5
Adwita Rajesh
S Mridula
M:6
Gifta J B
Saititiksha jagadeesh
M:7
-
V.K SHRINISHA
PINNACALE BADMINTON CLUB
M:8
-
JA.KEERTHANA
DOLPHIN SPORTS ZONE,AVADI
M:9
MD Laksha
ARDRA S Krishna
M:10
Trephaena Gandhi SF
Anushka Mani
M:11
Adwita Rajesh
Gifta J B
M:12
JA.KEERTHANA
V.K SHRINISHA
M:13
MD Laksha
Anushka Mani
M:14
JA.KEERTHANA
Gifta J B
M:15
MD Laksha
Gifta J B