Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Dhoni Vicky
Jagadish
M:2
Sanjay Kumar
T. Santhana selvan
M:3
Sriram
Naveen
M:4
-
Harish
M:5
j.sharvesh ramakrishnan
-
M:6
Somasekar
P V Tarun
M:7
Dardhan
-
M:8
-
Vasanth
M:9
Dhoni Vicky
T. Santhana selvan
M:10
Harish
Sriram
M:11
P V Tarun
j.sharvesh ramakrishnan
M:12
Vasanth
Dardhan
M:13
T. Santhana selvan
Harish
M:14
j.sharvesh ramakrishnan
Dardhan
M:15
j.sharvesh ramakrishnan
Harish