Group A
Teams
P
W
L
T
Q
Aradhana S
3
2
1
0
N
Dhanya Shri
3
3
0
0
Y
Subiksha
3
1
2
0
N
Prathiksha
3
0
3
0
N
Matches
M:1
Aradhana S
in
Dhanya Shri
in
M:2
Aradhana S
in
Subiksha
in
M:3
Aradhana S
in
Prathiksha
in
M:4
Dhanya Shri
in
Subiksha
in
M:5
Dhanya Shri
in
Prathiksha
in
M:6
Subiksha
in
Prathiksha
in