Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Manu Mohan/Rahul
Jai Kumar /Muthu
M:2
Govind /Vijay
Christopher/Suresh k
M:3
Magesh S/Sureshkumar V
Girish/Ram
M:4
Anandavelu/Mohan S
Jeyakumar/Pranav
M:5
Kamal /Vijay
Dhileepan /Senthil
M:6
Arvind/Lenin
Velu/Partner
M:7
Shantanu/Madhan
Aditya/Vamsi
M:8
-
Arun /Suresh
M:9
-
-
M:10
-
-
M:11
-
-
M:12
-
-
M:13
-
-
M:14
-
-
M:15
-
-