Group A
Teams
P
W
L
T
Q
Dhanush Karthik S
0
0
0
0
-
Eniyan
0
0
0
0
-
PRAJIN
0
0
0
0
-
NITHIN SAI
0
0
0
0
-
Matches
M:1
23rd Dec 11:00
Dhanush Karthik S
SMBA
Eniyan
vilupuram
M:2
23rd Dec 11:00
Dhanush Karthik S
SMBA
PRAJIN
stop nd play
M:3
23rd Dec 11:00
Dhanush Karthik S
SMBA
NITHIN SAI
PONDY
M:4
23rd Dec 11:00
Eniyan
vilupuram
PRAJIN
stop nd play
M:5
23rd Dec 11:00
Eniyan
vilupuram
NITHIN SAI
PONDY
M:6
23rd Dec 11:00
PRAJIN
stop nd play
NITHIN SAI
PONDY
Group B
Teams
P
W
L
T
Q
Praveen Ajay
0
0
0
0
-
Kailash
0
0
0
0
-
Deva dharshan
0
0
0
0
-
V Hariraj
0
0
0
0
-
Matches
M:7
23rd Dec 11:00
Praveen Ajay
SMBA
Kailash
vilupuram
M:8
23rd Dec 11:00
Praveen Ajay
SMBA
Deva dharshan
Sunshine
M:9
23rd Dec 11:00
Praveen Ajay
SMBA
V Hariraj
F2B
M:10
23rd Dec 11:00
Kailash
vilupuram
Deva dharshan
Sunshine
M:11
23rd Dec 11:00
Kailash
vilupuram
V Hariraj
F2B
M:12
23rd Dec 11:00
Deva dharshan
Sunshine
V Hariraj
F2B
Group C
Teams
P
W
L
T
Q
Adhithya
0
0
0
0
-
Devsai
0
0
0
0
-
Abhimanyu
0
0
0
0
-
2
0
0
0
0
-
Matches
M:13
23rd Dec 11:00
Adhithya
vilupuram
Devsai
F2B
M:14
23rd Dec 11:00
Adhithya
vilupuram
Abhimanyu
16F
M:15
23rd Dec 11:00
Adhithya
vilupuram
2
2
M:16
23rd Dec 11:00
Devsai
F2B
Abhimanyu
16F
M:17
23rd Dec 11:00
Devsai
F2B
2
2
M:18
23rd Dec 11:00
Abhimanyu
16F
2
2
Group D
Teams
P
W
L
T
Q
Rithvik
0
0
0
0
-
Rithvik
0
0
0
0
-
Tejraj Kittur
0
0
0
0
-
V. Yogeshwar
0
0
0
0
-
Matches
M:19
23rd Dec 11:00
Rithvik
SMBA
Rithvik
Vilupuram
M:20
23rd Dec 11:00
Rithvik
SMBA
Tejraj Kittur
Le spectrum
M:21
23rd Dec 11:00
Rithvik
SMBA
V. Yogeshwar
Vinod badminton academy
M:22
23rd Dec 11:00
Rithvik
Vilupuram
Tejraj Kittur
Le spectrum
M:23
23rd Dec 11:00
Rithvik
Vilupuram
V. Yogeshwar
Vinod badminton academy
M:24
23rd Dec 11:00
Tejraj Kittur
Le spectrum
V. Yogeshwar
Vinod badminton academy