Group A
Teams
P
W
L
T
Q
GEORGE CHERIAN/DR.SHANMUGARAJ
2
2
0
0
Y
SIVAKUMAR/RAJAN
2
1
1
0
Y
VINAYAKA MURTHY/Shayaraj
2
0
2
0
N
Matches
M:1
GEORGE CHERIAN/DR.SHANMUGARAJ
SIVAKUMAR/RAJAN
M:2
GEORGE CHERIAN/DR.SHANMUGARAJ
VINAYAKA MURTHY/Shayaraj
M:3
SIVAKUMAR/RAJAN
VINAYAKA MURTHY/Shayaraj
Group B
Teams
P
W
L
T
Q
NAGARAJ/SADEESH
2
0
2
0
N
VARADHARAJAN/SURESH.R
2
2
0
0
Y
JAI GANESH/CECIL THOMAS
2
1
1
0
Y
Matches
M:4
VARADHARAJAN/SURESH.R
NAGARAJ/SADEESH
M:5
NAGARAJ/SADEESH
JAI GANESH/CECIL THOMAS
M:6
VARADHARAJAN/SURESH.R
JAI GANESH/CECIL THOMAS
Group C
Teams
P
W
L
T
Q
SRINIVSAN/SATISH
2
2
0
0
Y
ARUNACHALAM/FRANKLIN
2
0
2
0
N
SURESH.K/ASHOK KUMARAN
2
1
1
0
Y
Matches
M:7
ARUNACHALAM/FRANKLIN
SRINIVSAN/SATISH
M:8
SRINIVSAN/SATISH
SURESH.K/ASHOK KUMARAN
M:9
ARUNACHALAM/FRANKLIN
SURESH.K/ASHOK KUMARAN
Group D
Teams
P
W
L
T
Q
JAI SHANKAR/UVARAJ
2
2
0
0
Y
PUGALENDHI/P.SADIK BASHA
2
1
1
0
Y
CHERAN/RAJESH.S
2
0
2
0
N
Matches
M:10
PUGALENDHI/P.SADIK BASHA
JAI SHANKAR/UVARAJ
M:11
JAI SHANKAR/UVARAJ
CHERAN/RAJESH.S
M:12
CHERAN/RAJESH.S
PUGALENDHI/P.SADIK BASHA