Group A
Teams
P
W
L
T
Q
Santhosh Nair/Sourabh Kulkarni
1
0
1
0
-
Jairam Ramesh/ Mansoor Koneth
0
0
0
0
-
Vinod Kumar Konat/Santosh Nair (IBM)
2
2
0
0
-
Ajeeve/Gopi
2
0
2
0
-
Bimal Mohan/Anoop EV
3
2
1
0
-
Matches
M:1
Santhosh Nair/Sourabh Kulkarni
Jairam Ramesh/ Mansoor Koneth
M:2
Santhosh Nair/Sourabh Kulkarni
Vinod Kumar Konat/Santosh Nair (IBM)
M:3
Santhosh Nair/Sourabh Kulkarni
Ajeeve/Gopi
M:4
Santhosh Nair/Sourabh Kulkarni
Bimal Mohan/Anoop EV
M:5
Jairam Ramesh/ Mansoor Koneth
Vinod Kumar Konat/Santosh Nair (IBM)
M:6
Jairam Ramesh/ Mansoor Koneth
Ajeeve/Gopi
M:7
Jairam Ramesh/ Mansoor Koneth
Bimal Mohan/Anoop EV
M:8
Vinod Kumar Konat/Santosh Nair (IBM)
Ajeeve/Gopi
M:9
Vinod Kumar Konat/Santosh Nair (IBM)
Bimal Mohan/Anoop EV
M:10
Ajeeve/Gopi
Bimal Mohan/Anoop EV
Group B
Teams
P
W
L
T
Q
Saju R Nair/Madhu J Nair
2
2
0
0
-
Goutham/Rajesh Pn
2
1
1
0
-
Sreeraj Subramanian/Ananthasayanam T
0
0
0
0
-
Subbu/Valentine
0
0
0
0
-
Ravi Nair/Manju
2
0
2
0
-
Matches
M:11
Saju R Nair/Madhu J Nair
Goutham/Rajesh Pn
M:12
Saju R Nair/Madhu J Nair
Sreeraj Subramanian/Ananthasayanam T
M:13
Saju R Nair/Madhu J Nair
Subbu/Valentine
M:14
Saju R Nair/Madhu J Nair
Ravi Nair/Manju
M:15
Goutham/Rajesh Pn
Sreeraj Subramanian/Ananthasayanam T
M:16
Goutham/Rajesh Pn
Subbu/Valentine
M:17
Goutham/Rajesh Pn
Ravi Nair/Manju
M:18
Sreeraj Subramanian/Ananthasayanam T
Subbu/Valentine
M:19
Sreeraj Subramanian/Ananthasayanam T
Ravi Nair/Manju
M:20
Subbu/Valentine
Ravi Nair/Manju