Round 1
Quater Final
Semi Final
Final
M:1
Sonu/partner
-
M:2
-
-
M:3
Bhagyalakshmi/Latha
-
M:4
Raji/Saroja
-
M:5
Ushasi/Kavitha Kambar
-
M:6
Bhavya/Anitha Rao
Kavita Urs/Sudha/Nayak
M:7
Rashmi/Aishwarya
-
M:8
Archana/Bhanu
-
M:9
Sonu/partner
BYE
M:10
Bhagyalakshmi/Latha
Raji/Saroja
M:11
Ushasi/Kavitha Kambar
Kavita Urs/Sudha/Nayak
M:12
Rashmi/Aishwarya
Archana/Bhanu
M:13
Sonu/partner
Bhagyalakshmi/Latha
M:14
Ushasi/Kavitha Kambar
Ushasi/Kavitha Kambar
M:15
Sonu/partner
Rashmi/Aishwarya